• BIST 10677.49
 • Altın 2431.984
 • Dolar 32.1785
 • Euro 35.0167
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 15 °C

Ceza ve Tevkifevleri 183 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alınacak

Ceza ve Tevkifevleri 183 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alınacak
Ceza ve Tevkifevleri 183 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alınacak
 Belirtilen kadrolara başvuru için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan alması gerekiyor. Başvurular 27 Mayıs 2013 günü başlayıp 4 Haziran 2013 günü sona erecektir. Personel alımlarına ilişkin ilanın diğer detayları aşağıda

belirtilmiştir.

Personel Alınan İller ve Komisyonlar Listesini Görüntülemek İçin **TIKLAYIN**

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya,

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2’nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 322 sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonuna alım yapılacaktır.
Sözlü sınava, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabilecektir. Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, teknisyen, kaloriferci, aşçı ile sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) arasından beş katı, ceza infaz kurumu katibi için kat aranmaksızın aday çağrılacaktır. Teknisyen kadrosu için beş katı aday belirlenirken her branş kendi içerisinde sıralanacaktır.

Başvurular;
Başvurular 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayıp, 04 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir. Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1/A başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.
Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca incelenecektir.
Başvurusu uygun görülenler için EK-1/B Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
Sınava giriş belgesi sözlü sınavın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar alınabilecektir.

3. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar sözlü sınavdan önce 10 Haziran 2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

5. Ceza infaz kurumu katibi ve şoförler için uygulama sınav tarihi:
12 Haziran 2013 ve devam eden günler,

6. Sözlü sınav tarihi:
14 Haziran 2013 ve devam eden günler,

7. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-1/A Başvuru Formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

8. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
II. Özel şartlar:
A-Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,667
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.
(Ayrıca şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
C- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;
a. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğrenim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b. En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bend’e göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için;verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacak.)
D- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
(Aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)
E- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
a) En az meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
şartlarının taşınması gerekmektedir.

9. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

10. Nihaî başarı listesi:
Adayların merkezî sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Ceza infaz kurumları katipliği kadrolarında Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksek okulların adalet programları veya adalet önlisans programından mezun olan adaylara sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla öncelik verilecektir.

11. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
a) Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,
b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
e) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

12. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

EKLER :
EK- 1/A Başvuru formu.
EK- 2/A Kadrolu açıktan atama izni veilen komisyonlar.
EK- 2/B Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni veilen komisyonlar.

İşte katip alınacak Yerler

SINAVI YAPACAK KOMİSYONCEZA İNFAZ KURUMU  ADIT İ P İKATİP
ADANAADANA F TİPİ 
KARATAŞ KADINKAPALI 
AĞRIAĞRIM TİPİ3
AKŞEHİRAKŞEHİRT TİPİ (YENİ)2
ALANYAALANYAL TİPİ 
AMASYAAMASYAE TİPİ 
GÜMÜŞHACIKÖYAÇIK(YENİ)4
ANKARAANKARAAÇIK3
ANKARA 1 NOLUF TİPİ 
ANKARA 2 NOLUF TİPİ1
ANKARA 1 NOLUL TİPİ 
ANKARA 2 NOLUL TİPİ1
ANKARA KADINKAPALI2
SİNCANAÇIK1
KALECİKAÇIK2
ANTALYAANTALYAE TİPİ 
ANTALYAL TİPİ 
ARTVİN ARTVİN KAPALI 
BAFRABAFRAT TİPİ 
BAKIRKÖYBAKIRKÖY DSMDSM 
METRİS 1 NOLUT TİPİ 
METRİS 2 NOLUT TİPİ 
BAKIRKÖY KADINKAPALI4
SİLİVRİ 4 NOLUL TİPİ 
SİLİVRİ 7 NOLUL TİPİ 
SİLİVRİ 8 NOLUL TİPİ 
SİLİVRİAÇIK 
BALIKESİRBALIKESİRL TİPİ 
BALIKESİRAÇIK 
BANDIRMABANDIRMAAÇIK (YENİ)5
BANDIRMA 1 NOLUT TİPİ (YENİ)5
BANDIRMA 1 NOLUT TİPİ (YENİ)5
BAYBURTBAYBURTM TİPİ 
BERGAMABERGAMAM TİPİ 
BİLECİKBİLECİKM TİPİ 
BOZÜYÜKAÇIK 
BİTLİSBİTLİSAÇIK(YENİ)4
BOLUBOLUF TİPİ2
BOLUT TİPİ 
BOLVADİNEMİRDAĞAÇIK (YENİ)3
BURHANİYEBURHANİYET TİPİ (YENİ)3
BURSABURSAE TİPİ 
BURSAH TİPİ1
YENİŞEHİRK1 TİPİ1
CEYHANCEYHAN AÇIK1
CEYHAN M TİPİ 
DENİZLİDENİZLİD TİPİ2
BOZKURT KADINAÇIK 
DİNARDİNART TİPİ(YENİ)3
DİYARBAKIRDİYARBAKIR 1 NOLUT TİPİ (YENİ)5
DİYARBAKIR 2 NOLUT TİPİ (YENİ)5
DİYARBAKIR KADIN KAPALI (YENİ)5
DİYARBAKIR ÇOCUKKAPALI (YENİ)5
DİYARBAKIR AÇIK (YENİ)5
DİYARBAKIR E TİPİ1
DOĞUBAYAZITDOĞUBAYAZITT TİPİ (YENİ)2
DÜZCEDÜZCET TİPİ (YENİ)3
EDİRNEEDİRNEBTOİC1
EDİRNEF TİPİ 
EDİRNE AÇIK3
ELAZIĞELAZIĞ  E TİPİ 
ELBİSTANELBİSTANE TİPİ 
ELMALIELMALIA3 - AÇIK1
ERMENEKERMENEKM TİPİ 
ERZURUMERZURUMAÇIK2
ERZURUMH TİPİ1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİRH TİPİ2
ÇİFTELERKAPALI 
FETHİYEFETHİYET TİPİ (YENİ)3
DALAMAN AÇIK1
GAZİANTEPGAZİANTEPE TİPİ1
GAZİANTEPH TİPİ 
GAZİANTEPAÇIK2
GEBZEGEBZE DSMDSM 
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANEE TİPİ 
HAKKARİHAKKARİBTOİC 
HATAYHATAYE TİPİ3
HATAY AÇIK2
KIRIKHANAÇIK2
HINISHINISA1 TİPİ 
IĞDIRIĞDIRB TİPİ1
İNEBOLUİNEBOLUM TİPİ1
İSKENDERUNİSKENDERUNM TİPİ1
İSTANBULİSTANBUL DSMDSM 
İSTANBUL ANADOLUMALTEPEAÇIK3
ÜMRANİYEE TİPİ 
ÜMRANİYET TİPİ1
İZMİRİZMİRBTOİC1
İZMİR 1 NOLUF TİPİ0
İZMİR 2 NOLUF TİPİ1
İZMİR 3 NOLUT TİPİ1
İZMİR KADINKAPALI1
İZMİR ÇOCUK GENÇLİKÇ.K.İ.K1
İZMİRAÇIK3
FOÇA AÇIK 
KARABÜKKARABÜKT TİPİ2
ESKİPAZARAÇIK1
KASTAMONUKASTAMONUE TİPİ 
KAYSERİDEVELİB TİPİ 
İNCESUAÇIK 
PINARBAŞIAÇIK 
KIRIKKALEDELİCEKAPALI1
SULAKYURTKAPALI2
KIRKLARELİKIRKLARELİAÇIK (YENİ)3
PINARHİSARKAPALI 
KIRŞEHİRKIRŞEHİRE TİPİ 
KIRŞEHİRAÇIK 
KOCAELİKOCAELİ 2 NOLUT TİPİ 
KOCAELİ AÇIK 
KONYAKONYA AÇIK 
KOZANKOZANM TİPİ 
KÜTAHYAKÜTAHYAE TİPİ 
MALATYAMALATYAE TİPİ 
MANİSAMANİSAE TİPİ 
MANİSA T TİPİ (YENİ)7
MARDİNMARDİNE TİPİ1
MERSİNMERSİN DSMDSM 
MERSİNE TİPİ 
MİDYATMİDYATM TİPİ1
NAZİLLİNAZİLLİE TİPİ 
NEVŞEHİRNEVŞEHİRE TİPİ1
NİĞDENİĞDEAÇIK 
OSMANİYEOSMANİYEC TİPİ 
OSMANİYET TİPİ 
OSMANİYET TİPİ (YENİ)5
TOPRAKKALE AÇIK 
ÖDEMİŞÖDEMİŞM TİPİ 
RİZERİZEL TİPİ 
SAKARYASAKARYAL TİPİ 
SAMSUNSAMSUNE TİPİ 
SEYDİŞEHİRSEYDİŞEHİRB TİPİ 
SİİRT SİİRT AÇIK 
SİLİFKEANAMURT TİPİ (YENİ)3
SİNCANSİNCAN DSMDSM 
AYAŞAÇIK 
SİNOPSİNOPE TİPİ 
SİVASSİVAS AÇIK 
SİVEREKSİVEREKT TİPİ (YENİ)2
SÖKE SÖKE T TİPİ (YENİ)2
ŞANLIURFAŞANLIURFAE TİPİ 
AKÇAKALEAÇIK 
ŞIRNAKŞIRNAKT TİPİ (YENİ)8
TARSUSPOZANTIM TİPİ 
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ 1 NOLUT TİPİ3
TEKİRDAĞ 2 NOLUT TİPİ3
TEKİRDAĞAÇIK3
TOKATTOKATT TİPİ2
TUNCELİTUNCELİA3 TİPİ 
TRABZONTRABZONE TİPİ1
UŞAKUŞAKE TİPİ 
ÜNYEÜNYEM TİPİ 
VANVANF TİPİ 
GEVAŞAÇIK 
VEZİRKÖPRÜVEZİRKÖPRÜM TİPİ 
YALVAÇYALVAÇB TİPİ 
ZİLEZİLEM TİPİ 
ZONGULDAKZONGULDAKM TİPİ4
TOPLAM183
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İstanbul Otelleri Konforda Üst Sıralarda27 Mart 2019 Çarşamba 19:49
 • Keten Şalvar Modelleri26 Aralık 2018 Çarşamba 14:48
 • Kadın Çanta26 Aralık 2018 Çarşamba 14:44
 • Amsterdam'da Gezilecek Yerler13 Aralık 2018 Perşembe 11:07
 • Deri Bot Bayan Giyimin Kış Kreasyonunun En Önemli Parçaları Arasında Yer Alıyor27 Kasım 2018 Salı 17:17
 • Gümüş Kolye Çeşitleri17 Ağustos 2018 Cuma 23:42
 • Kadın Ceket26 Temmuz 2018 Perşembe 22:11
 • Bornova kiralık daire fiyatları ne kadar?01 Temmuz 2018 Pazar 17:41
 • Resim Defteri23 Haziran 2018 Cumartesi 16:55
 • Tuval23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:55
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Haber Bölge | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0534 325 83 00